Vì lý do đảm bảo sự tin cậy trong mua, bán và trao đổi game.
Trang web yêu cầu bạn phải dùng tài khoản Facebook để đăng nhập.
(tài khoản facebook của bạn sẽ được công khai cho người mua, chỉ trong trường hợp bạn bán hoặc trao đổi game)
Bạn không có tài khoản Facebook?